VEDTÆGTER

Amtsringriderforeningen Aabenraa
COOKIEPOLITIKKONTAKT

Vedtægter

§ 1
Foreningens navn er ”Amtsringriderforeningen Aabenraa”.
Foreningen har sæde i Aabenraa.

§ 2
Foreningens formål er at afholde en årlig ringrider- og byfest i Aabenraa.

§ 3
Fremkomne midler kan alene anvendes til fremtidige arrangementer eller uddeles til almennyttige formål såsom ungdoms- eller sportsforeninger, kultur- og uddannelsesformål samt andre foreninger eller sammenslutninger m.v., der udøver lignende almennyttig virksomhed.

Der kan ikke af foreningens formue eller afkast ske uddeling/udbetaling til foreningens bidragydere.

§ 4
Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 4 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamling med en Formand, Næstformand, Kasserer og Sekretær. Sekretæren har ikke stemmeret i bestyrelsen.

Disse vælges af generalforsamlingen for 2 år. Hvert år afgår 2 medlemmer af bestyrelsen, den første gang ved lodtrækning. Formanden og næstformanden må dog ikke gå af samtidig. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte arbejdsudvalg med medlemmer udpeget også udenfor bestyrelsen til på bestyrelsens vegne at varetage særlige opgaver.

§ 5
Bestyrelsen repræsenterer foreningen, leder dens virksomhed, bestyrer den pengeanliggender og våger over opretholdelsen af foreningens love. Den er i alle tilfælde forpligtet til at varetage foreningens interesser og forelægger den årlige generalforsamling sine beslutninger osv. til forhandling, henholdsvis til godkendelse. Den har ret til at antage lønnet medhjælp.

§ 6
Formanden sammenkalder til foreningens møder, fører forsædet og leder forhandlingerne. Han ordner foreningens sammenkomster i samråd med de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

§ 7
Næstformanden repræsenterer formanden i dennes fravær. Er begge fraværende træder det bestyrelsesmedlem, der har højeste anciennitet i deres sted.

§ 8
Kassereren fører foreningens regnskab og i forbindelse med sekretæren en nøjagtig medlemsfortegnelse samt foretager foreningens ind- og udbetalinger.

§ 9
Medlemsbidragets størrelse bestemmes af den årlige generalforsamling og opkræves én gang årligt ved bestyrelsens foranstaltning. Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 10
Til revision af regnskabet vælger generalforsamlingen 2 revisorer, samt en suppleant.

§ 11
Foreningens generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar. Generalforsamlingen indvarsles med 14 dages varsel via web/sociale medier.

§ 12
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afgør beslutninger ved simpel stemmeflertal mellem de fremmødte medlemmer, jf. dog § 17. Ved stemmelighed foretages en fornyet afstemning. Opnås der ikke flertal bortfalder forslaget.

§ 13
Foreningens årlige generalforsamling tager beslutning om:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Godkendelse af det reviderede regnskab

4. Eventuelt indkomne forslag

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

6. Valg af revisorer

7. Eventuelt

Ekstraordinære generalforsamlinger kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og af medlemmer, når mindst 60 medlemmer fremsætter skriftligt andragende herom til bestyrelsen.

§ 14
Nye medlemmer optages til enhver tid, og optagelse sker ved henvendelse til et af bestyrelsesmedlemmerne. Medlemmer, der handler imod foreningens interesser eller udviser utilbørlig opførsel, kan straks af bestyrelsen slettes af foreningens medlemsliste.

§ 15
Til medlemmer udstedes hvert år et medlemskort/ridekort som kvittering for det betalte medlemsbidrag som dækker perioden 1. juli-30. juni næstfølgende år. Kortet må til legitimation altid bæres ved foreningens sammenkomster og på forlangende af bestyrelsen forevises.

§ 16
Ved foreningens ringriderfest møder rytterne i blå-hvide ringriderhuer, dog er et blåt/hvidt overtræk til ridehjelmen tilladt, mørk jakke, hvide benklæder og lange, mørke støvler, hvid skjorte og slips. Skindjakker, vindjakker og anorakker accepteres ikke som ”mørk jakke” ved ringriderfesten i Aabenraa. Man vil i givet fald kunne bortvises fra deltagelse i ridningen. Undtaget er dog ponyryttere.

§ 17
Forslag til foreningens ophævelse kan kun vedtages, når 2 på hinanden følgende generalforsamlinger vedtager samme med 2/3 majoritet. I dette tilfælde skal den forhåndenværende formue bortskænkes i velgørende øjemed, hvorover generalforsamlingen tager bestemmelse.

§ 18
Ændringer af disse vedtægter kan kun finde sted på en generalforsamling, når forslag herom er fremsat af et medlem, jf. § 11. Ændringer kan kun vedtages når mindst 2/3 af afgivne stemmer er for forslaget. Således vedtaget på generalforsamlingen den 5. marts 2002, ændret den 6. marts 2007 og ændret den 1.marts 2016.

Bestyrelsen pr. 7. marts 2023

  • Mogens Dall
  • Lasse Meldgaard
  • Matthias Andresen
  • Henrik Duus Nicolaisen
Nyheder 2024
Tømmermændsfest i Lansen

Tømmermændsfest i Lansen

Eller skulle vi siger "Tømmerpersonsfest" i Lansen i disse tider? Uanset hvad - så er datoen lagt fast - det sker Søndag 07. juli fra kl.13.00  og vi kan godt love dig at der vil være masser er kærlighed, god musik, lækker mad og et par reparations-genstande. Vi...