Vi mener ikke fremstillingen er korrekt og det beder vi jer dementere.
Vi vil gerne fremstille temaet som vi ser det:

Amtsringriderforeningen Aabenraa er en forening som arrangerer Ringriderfesten i Aabenraa by en gang om året i juli måned.
Foreningen består af en række medlemmer (se §14 nedenfor) og vort kartotek på ca 350 medlemmer ved seneste fest i 2019, viser en fordeling på ca. 50% kvinder og 50% mænd.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen som finder sted hvert år i marts (se §11 nedenfor). Her er alle medlemmer indbudt og stemmeberettigede.
Generalforsamling vælger en bestyrelse. Det sker ved at medlemmerne foreslår kandidater som går på valg til generalforsamlingen. Gereralforsamlingen kan foreslå kandidater til bestyrelsen uanset køn, bare man er medlem af foreningen. Kandidaten med flest stemmer bliver valgt ind (se §4 nedenfor).

Vi ser derfor ingen hindring for kvinder i Amtsringriderforeningen Aabenraa

Med venlig hilsen
Gerth Petersen
Formand


§ 14
Nye medlemmer optages til enhver tid, og optagelse sker ved henvendelse til et af bestyrelsesmedlemmerne. Medlemmer, der handler imod foreningens interesser eller udviser utilbørlig opførsel, kan straks af bestyrelsen slettes af foreningens medlemsliste.

§ 11
Foreningens generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar. Generalforsamlingen indvarsles med 14 dages varsel via web/sociale medier.

§ 4
Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 7 medlemmer. Disse vælges af generalforsamlingen for 2 år. Bestyrelsen vælger selv sin formand og sine funktionærer. Hvert år afgår skiftevis 3 og 4 medlemmer af bestyrelsen, den første gang ved lodtrækning. Formanden og næstformanden må dog ikke gå af samtidig. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte arbejdsudvalg med medlemmer udpeget også udenfor bestyrelsen til på bestyrelsens vegne at varetage særlige opgaver.